మావ రీతి-రివజున్ బారెతె

ఇగె మావ రీతి-రివజున్ బారెతంగ్ అని నియమ్కున్ బారెతంగ్ విడియోంగ్ మంతంగ్.