స్వర్గ్‌న ఆస

ఉంది నాట్నల్ సునిల్, జెయంతి ఇన్వలిర్ తాదల్ అని సేలడ్ పట్నమ్నె సొంజి నవ్కరి కీసి పిస్కట్ ఇంజెర్ బెయె బాబొన్ వెహ్వక్నె సొడియంతెర్. తె వూర్ సొన్వల్ రేల్ గాడితగ రాజు ఇన్వల్ మాయ్నల్ బేటె మాసి, వూర్కున్ బగవంతన్ బారెతె వేసుడి వెహ్చి తిరిసి వూరెర్ అవల్ బాబొనగ తచ్చి సుటి కీంతొర్. "బగవంతన చర్నతల్ తప్తుర్ మా సమ్దిర్కున్ బగవంతల్ బచ్చొర్ మయ కీంతొర్" ఇన్వల్ ఇద్ విడియొ సూడ్సి కరి కీమ్ట్.