వాచి కియ్లె దర్మ-గ్రంత్‌నంగ్ పుస్తక్

బాస ఇన్వల్ బగవంతల్ నరిమన్కన్ సీత వరమ్ ఆందు. ఇద్ బాసతున్ హిందలె మాయ్నలిర్ కలితగ మన్వల్ సమ్దొ జాతి-జన్వర్‌తల్ వెలె అలగ్ మంతొర్. మాయ్నలిర్ వొరొన్ సంగ వొరొర్ వడ్కన్ సాటి, తమ్గ మన్వల్ సోంచ్-విచర్దున్, కుస-ఆనందున్, కాయ-కస్టమ్ అని దుక్సతున్ వెహ్చి తొహ్లె కామి సీంత. ఇద్ దునియతున్ గడి కీతొర్ వోర్ బగవంతల్ తన్వ సంగ గిర్ వడ్కన్ సాటి అని బావ్-బక్తిత లాగి-బాగితె మందన ఇంజెర్ దర్మ-గ్రంతున్ లిహి కియుసి జగ్‌-దునియతున్ సీతొర్. ఇద్ దర్మ-గ్రంత్‌నగ పూరొ సాట్ సారుంగ్ (66) చుడ్డుక్ పుస్తక్ మంతంగ్. ఇవెనల్ లగ్-బగ్ అర్దొ పుస్తక్ మావంగ్ కోయనె లిహి కియ్వల్ జర్గ్‌త. 

ఇద్ గ్రంత్నగ కలి బహన్ నివ్డె మాత? మొదొడొర్ నరిమన్కల్ బహన్ నివ్డె మాతొర్? వోన్గ జీవ అని ఆత్మ బగటల్ వాత? హర్ వొరొర్ సాత పెజె బగ దాంతొర్? పాతడ్తగ సొంజి సిక్స బోగె మాయ్వక్ మన్లె బతల్ కియన? స్వర్గ్‌నగ సొందన ఇత్తెకె మరట్ బతల్ కియన? ఇవ్ సమ్దొ సవల్కున్ జవబ్ ఇద్ గ్రంత్‌నంగ్ పుస్తక్‌నగ పుటంత.  ఇవ్ పూరొ పుస్తక్ బగవంతల్ మాకున్ బచొర్ లాడ్ కీంతొర్ ఇన్వడున్ బారెతె వెహంతంగ్. అదెన్ సాటి ఇవ్ సమ్దొ పుస్తకున్ వాచి కీసి, నీకున్ మన్వలిక్ సవల్కున్ జవబ్ పుటుస్కి ఇంజెర్ కోర్సెర్ మంతొమ్.