తీర్-తీర్క్‌నంగ్ పుస్తక్

 

ఇవ్ సమ్దొ పుస్తకున్ వాచి కీసి కరి కీమ్!


ఇవ్ పుస్తక్న పేజితగ క్లిక్ కీతెకె వాచి కియ్లె ఆన్‌లయిన్ వొపెన్ ఆంత.

మొదొడ పుస్తక్ - కరికీకట్ - డవున్‌లోడ్ కియ్లె

మొదొడ పుస్తక్ - కరికీకట్ - వాచి కియ్లె

 

 

 

ఇద్ పుస్తక్నగ చుడ్డుక్-చుడ్డుక్ వేసుడింగ్ మంతంగ్.

పూన పూనింగ్ వాచి కియ్వలిర్ సాటి చొకొట్ మంతంగ్.

రెండవ పుస్తక్ - మావంగ్ సడ్క్- డవున్‌లోడ్ కియ్లె

రెండవ పుస్తక్ - మావంగ్ సడ్క్- వాచి కియ్లె

 

 

 

ఇద్ పుస్తక్నగ మా కోయ కోయ్తుర్ కియ్వలిక్ సడ్క్‌ లిహి కీసి మంతంగ్.

 

మూడవ పుస్తక్ - మావంగ్ వేసుడింగ్- డవున్‌లోడ్ కియ్లె

మూడవ పుస్తక్ - మావంగ్ వేసుడింగ్- వాచి కియ్లె

 

 

 

ఇద్ పుస్తక్నగ మా కోయ కోయ్తుర్ వెహ్తంగ్ వేసుడింగ్ లిహి కీసి మంతంగ్.

నాల్గవ పుస్తక్ - కరివలిక్ వేసుడింగ్- డవున్‌లోడ్ కియ్లె

నాల్గవ పుస్తక్ - కరివలిక్ వేసుడింగ్- వాచి కియ్లె

 

 

 

ఇద్ పుస్తక్నగ మావంగ్ వేసుడింగ్ లిహికీసి మంతంగ్.

కోయ పాటన పుస్తక్ - డవున్‌లోడ్ కియ్లె

కోయ పాటన పుస్తక్ - వాచికీసి వార్లె

 

 

హెమన్‌డార్ప్‌ సాబ్ తొలె కోయ్తుర్గ మంజి లిహి కీతంగ్ పాటంగ్ ఆందుంగ్.

ఇవ్ పాటంగ్ వార్లె అని కేంజ్లె చొకొట్ మంతంగ్.