ఆన్‌లయిన్ గోండి డిక్సనరి

ఇగె నిమె మావ కోయ బాసత డిక్సనరి సూడ వచ్చొ. ఇదెనగ తెలుగుతె, హిందితె అని ఇంగ్లిస్‌నె మా బాసంతంగ్ గొస్టిన అర్తమ్ కరి కియ వచ్చొ అని అవ్ గొస్టిన్ బద్ గట్కతె వాప్రి కీంతెర్ ఇన్వల్ గిర్ నమున సూడ వచ్చొ. మీవ మన్దె బవె పూనంగ్ గొస్టింగ్ మత్తెకె మాకున్ మెయిల్దగ లిహి కీమ్ట్. అవ్ గొస్టిన్ ఇద్ డిక్సనరితగ లిహి కీసి ఇరంతొమ్. ఇద్ డిక్సనరి డవున్‌లోడ్ కీక ఇన్కితె, ఇగె అహ్చ.