మావుర్ ముకె వాలిర్

మావ ఆదివాసి గోండి/కోయ సమాజ్నగ వెలెటిర్ ముకె లోకుర్ మంతెర్. వూర్ మావ సమాజ్నుర్‌కున్ సుద్రి కియన్ సాటి తమ్వ జిన్గనితగ బచ్చొంగొ ఆపతింగ్ బోగె మాతెర్. వూర్ గటి-దీర్య కీసి తాక్తతున్ హిందల్ మమొట్ ఇంకె సుక్-సాంత్నె పిసెర్ మంతట్. వూర్ మావంగ్ హకున్ సాటి, మావంగ్ బొమింగ్, యేర్ అని కేడతున్ (జల్, జంగల్, జమిన్) సాటి బచ్చొరొ లడె మాతెర్. అని తమ్వంగ్ జీవన అర్పన గిర్ కీతెర్.

వూర్గటల్ కహితుర్ ముకె వాలిర్ బూర్ ఇత్తెకె కుమ్రం బీము, రాంజి గోండు, బీర్సముండ ఇన్వలిర్ మావుర్ తాదుర్-బాబుర్ ఆందిర్. అహ్నె మావంగ్ హకున్ సాటి అని మావుర్ చొకొట్ పిసన్ సాటి పర్పెడె మాతుర్ బూర్ ఇత్తెకె, హైమన్ డార్ప్ సాబ్, మడవి తుకారం సాబ్ ఆందిర్. అహ్నె డాక్టర్ మోతిరావన్ కంగాలి సాబ్ మావ గోండి బాసతున్ అని గోండి దర్మతున్ మునె వోయన్ సాటి వెలె కోసిద్ కీతొర్. వీర్ సమ్దిర కాయ-కస్టమ్‌న పండితున్ హిందలె మరట్ ఇంకె మావ బొమితగ మరట్ పండుస్త పంటతున్, మావంగ్ రొహ్క్‌నగ మంజెర్ పెటిమెన్ తింజెర్ మంతట్. అదెన్ సాటి మరట్ వూర్ ముకె వాలిర్ తాదుర్-బాబుర్కున్ హేతు కీసెర్, వూర్కున్ మాన్ సీసెర్, దనెవాద్ వెహ్వలిర్ ఆసి మందన ఇంజెర్ కొరంజన్ కీసెర్ మంతొమ్.

Kumaram Bheem

కుమ్రం బీమ్

Ramji Gond

రాంజి గోండ్

Birsa Munda

బీర్సముండ

Haimendorf-Betty Elizabeth

హైమన్ డార్ప్ అని బెట్టి ఎలిజబెత్

Madavi Thukaram

మడవి తుకారాం

Motiravan Kangali

మోతిరావన్ కంగాలి

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.