కేతి

మావ సమజ్నుర్ వెలెటిర్ కేడెంగ్-గుటనగ మంజెర్ పూనంగ్-పూనంగ్ బొమింగ్ పాసెర్ యెవ్స కీసెర్ మందంతెర్. సార్కర్‌త హుకుమతున్ హిందల్ ఇంకె పూనంగ్ బొమింగ్ పాయ్వల్ కమి ఆత. మావుర్, కాపుస్, జొన్న, తూరింగ్, సోయెక్, పెసెల్క్, పుడ్‌పుల్క్, వాయ్నొక్, లెహె జొన్న, సామంగ్-బాడింగ్ ఈతంగ్ వెలె పంటంగ్ పండుసీంతెర్.

యెవ్సత్ సాటి సావ్కరనగ అని దలల్క్‌నగ సొంజి, వడ్డినె కొత్తంగ్ యేత్వడున్ హిందల్ మావుర్కున్ వెలె మోసెమ్ అని నుక్సన్ జర్గ్‌సెర్ మంత. వూర్ వడ్డిన్ పొరొ వడ్డింగ్ వాడ్సి పండ్త పంట సమ్దొ వూర కెయ్దె ఊమ్సెర్ మంతెర్. బద్దొ తోడొ-బొహొ కొత్త మా కెయ్దె సీంతెర్ అదెనె మావుర్ కల్క్ ఉంజి, ఆగమ్ కామ్కున్ సాటి కర్చ కీసి మహంతెర్. ఇదెన్ హిందల్ మావ సమజ్నుర్ పిడినంగ్-పిడింగ్ గుజ్రె మాతెకె గిర్ సుద్రె మాయ పరుర్. ఈతల్ హాలత్నల్ బహ్రి అర్లె మరట్ బహన్ తాక్తెకె చొకొట్ మందంత ఇన్వల్ సోంచ్ కియన ఇంజి కోర్సెర్ మంతొమ్.