యేసున సినిమ

బగవంతన సరి బూలె మాసి, మాయ్నలిర్ పాప్నగ అర్సి, పాతడ్తగ సొంజెర్ మంతెర్ ఇంజెర్ సోంచ్ కీసి, బగవంతల్ ఇద్ దర్తురిత్ పొరొ తన్వొర్ మరిన్ సారి కీతొర్. వోర్ సమ్దొ పేన్క్‌నగటల్ బహన్ అలగ్ మత్తొర్? అని జగ్దునియతగ బోరె కియ పరొర్ ఆతంగ్ మయ్మతంగ్ కామ్క్ బహన్ కీసి తొహ్తొర్ ఇన్వలె ఇద్ సినిమ. ఇంకె వేరి పరిపంచమ్నగ 1,100 బాసన్తెర్ అదిక్ బాసనె ఇద్ సినమతున్ అనువాద్ కీతెర్. వెలె బాసనె అని వెలెటిర్ లోకుర్ సూడ్త సినిమ ఇంజెర్ చరిత్రగ నిల్త. ఇద్ సినిమతున్ 1979వ సాల్దగ తయర్ కీతెర్. బతి 2014 సాల్దగ మా కోయ బాసతె ఇదెన్ తయర్ కీతొమ్.

ఇదెన్ సూడ్సి, యేసు మా సాటి బతల్ కీతొర్ ఇన్వల్ కరి కీమ్.

యేసు

-