గోండి (కోయ) డిక్సనరి

డవున్ లోడ్క్: 

ఇంకె వేరి, రండ్ గోండి (కోయ) డిక్సనరింగ్ మంతంగ్. నిమె ఇగె ఆన్‌లయిన్తగ సుడ వచ్చొ, సెలెతె తాన PDF గిర్ డవున్‌లోడ్ కియ వచ్చొ.

GONDI MLE dictionary