వాచి కియ్వల్

ఇంకె వేరి కోయ బాసతె వెలె పుస్తక్ మంతంగ్. నమునతున్ గోండి డిక్సనరి, కోయంగ్ అని దుస్రొక్ బాసంగ్ కరిలె పుస్తక్, మావంగ్ సడ్క్, మావంగ్ వేసుడింగ్, కలి గడె మాయ్వల్ అని బగవంతన్ బారెతంగ్ పుస్తక్ బెయ్ వెలె మంతంగ్. ఇద్ వెబ్-సయ్ట్‌నగ అవెన్ వాచి కియ వచ్చొ, పహ్జె ఇత్తెకె డవున్ లోడ్ గిర్ కియ వచ్చొ.