వాచి కియన్ సాటి పుస్తక్

పుస్తక్ మావ జిన్గనితగ వేడ్చి తరంతంగ్. ఇవ్ బూడ్నంగ్ పోటొనల్ బద్ తెర్ ఉందితున్ అహ్చ్‌తెకె, అదెన్ బారెత సమచార్తగ వోంత:

సుబుత్క్

Pendong

పెందొంగ్

Vachan vaci kiyval and kenjval

వచన్ వాచి కియ్వల్ అని కేంజ్వల్

Tir-tirknang Pustak

తీర్-తీర్క్‌నంగ్ పుస్తక్

vaci kiyle darma grantnang pustak

వాచి కియ్లె దర్మ-గ్రంత్‌నంగ్ పుస్తక్

vaci kiyle chuduk pustak

వాచి కియ్లె చుడ్డుక్ పుస్తక్

Makun Baci Kiyval Sakti

మాకున్ బచి కియ్వల్ సక్తి

Satte Bagavantal kari kikat

సత్తె బగవంతన్ కరి కీకట్ (యాప్)

Yesuna Sobata Sari

యేసున సోబత సరి