బగవంతన వేసుడి

తొల్లె బగవంతల్ కలితున్ బహన్ గడి కీతొర్ అని కలితగ బతల్ బతల్ నివ్డి కీతొర్? అని ఇంకె గిర్ తన్వ అదికార్దె కలితున్ బహన్ తాకుసెర్ మంతొర్? ఇవ్ వొడ్కె మాసి మరట్ బగవంతన చర్న పియ్సి  మున్నె దాకట్.

కలి గడెమాతతల్ తె బస్కెట్ వేరి గిర్: ఇద్ విడియొ మీరట్ సూడ్సి కారి కీమ్ట్!