బగవంతన్ బారెతె పాటంగ్

ఇగె బగవంతనంగ్ గున్-గాన్కున్ బారెతె కరి కియ్వలిక్ పాటంగ్ మంతంగ్.

 

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.