కాపిరయ్ట్ / అడ్రస్

ఇద్ వెబ్ సయ్ట్‌న మన్వల్ జాగ: గోండి కమిటితుర్

ఇద్ వెబ్ సయ్ట్‌న్ బారెతె కరి కీక ఇన్కితె ఇద్ అడ్రస్‌నగ ఈ-మెల్ రొహ: cic.sgb01@gmail.com

ఇద్ వెబ్ సయ్ట్‌నగ మన్వలిక్ సమ్దొ చీజ్క్‌ కాపిరయ్ట్‌ కీసి మంతంగ్: గోండి కమిటితుర్