మావ సమజ్నంగ్ పోటొంగ్

ఇవెనల్ బద్ తెర్ ఉందితున్ క్లిక్ కీతెకె, ఆతంగ్ ఉండె వెలె పోటొనగ వోంత

Dandari

డండరి


కేతి


మావ యేరియ


కెస్లపుర జత్ర


మర్మింగ్


సడ్క్


వాచి కియ్వల్


హైమన్‌డార్ప్ అని బెట్టి ఎలిజబెత్


మావ పర్జ