ఎస్సి, ఎస్టితుర్ సాటి

ఇవ్ బూడ్నంగ్ పోటొనగ అహ్చ్‌తెకె ఉండె అదిక్ సమచార్ మన్వడగ వోంత.