मर्मिंग

मा लोकुर्गा मर्मिन वेले विलुवा सींतेर. मा समाज्नगा इव मर्मिंग इंके नालुंग तीर्क्ने जर्ग्सेर मंतंग. मर्मिंग आय्वल, पाट आय्वल, सिय्वर सोंवल, सोडिसि सोन्जि मर्मिंग आय्वल. सादरन मर्मिनगा पेडिना सूड्वल आता पेजे काजे-कोब्रे कींतेर. काजे-कोब्रेतुन नेटि बंटितंग मर्मिंग इंवल दिनम टरि कींतेर. लग्डिन रंड –मूंद रोजकुन मुने अवना-जावा कीसि नोव्रि-नोव्रल कींतेर. लग्डिंग, कोडा-कुक्डि, देवा-देवि, पारि जेवुन, मंडा सूड्ले वाय्वल इंवलिक काय्दंग मंदंतंग.