केस्लपुरा जत्रा

मावा तेलंगानत रोपो नाल सगा, सिय सगा, सार सगा अनि येड सगतुर कोय्तुर मंदंतेर. वीर्गटल येड सगतुर आय्वल मेस्रम कांदांतुरा पेर्सा पेन इद नागोबल आंदु. बति मावा रास्टम्नुरे आय्वा, दुस्रोक रास्टल्कनल गिर वेलेटिर मावुर कोया-कोय्तुर वासि, नागोबना पूजा-पतेरा कींतेर. इद जत्रा हर साल पूस महिना जर्गंता. पूनंग कोर्यक्नंग बेटिंग, सम्दिर मेस्रुर मीरे मासि कार्वाय्क तुंग्वल जर्गंता. दुस्रुर सम्दिर पर्जा नागोबन नारेल्क, डारि-बेलिंग, हुंडि अनि दुस्रोक मोक कंडि कीसि, पूजंग-पतेरंग कीसि कुसि-आनंद्ने मल्सि दांतेर.