मा भाषाते वेसुडिंग

 

  • कोय्लल अनि मगुर

  • राजल अनि वोना सेलड

  • तमुन सार्विर राजलिरा कता

  • राजलिर अनि रानिक्ना कता

  • मंगलिना कता

  • पहंडि कुपर लिंगुन बारेते कता

  • राजना कता

  • संगोना मोसोर कोय्वल