येसुना विंति किय्ले

इव पूनंग पाटंग केन्चि, येसुये कलिगडि कीतोर जीवतोर माल्कल इन्जेर करि कीसि, येसुना बाव-बक्तितगा मिरट बडे मायना इन्जेर इगे इर्तोम.

 

Thumbnail image