येसुना विंति किय्ले

इव पूनंग पाटंग केन्चि, येसुये कलिगडि कीतोर जीवतोर माल्कल इन्जेर करि कीसि, येसुना बाव-बक्तितगा मिरट बडे मायना इन्जेर इगे इर्तोम.

 

  • मानि कीकटे

  • वायना वायना वो

  • नीवा कोरतेने वातोन

  • बता सोबता मावा सेवा

  • येसुना बक्ति कियुले

  • बाबा नीकुन सूडना

  • वरटे बायि वरटे दादा येसुना

  • येसु पर्बु केयंतोर

  • ना येसु राजा निमे