𑵰𑶊𑵱𑶍𑵺 𑵮𑵻𑶋 𑵱𑶋𑵬𑶗𑵭𑵵 𑶉𑵱𑶗𑵳𑶋

𑵢𑵸 𑶅𑶍𑶉𑶗𑵳𑵱𑶗𑵺𑵶𑶊 𑵵𑶋𑶇𑶋 𑵱𑶋𑵳𑶄 𑵶𑶓𑶉𑶗𑵽𑶋𑶄 𑵮𑶑𑵮𑶋𑵵𑵳𑵶𑶊 𑵰𑶕𑵭𑵵 𑵰𑶊𑶈𑶗𑵱 𑵵𑶋𑶇𑶋 𑵱𑶌𑵳𑶊 𑵻𑶓𑵱𑶓𑵽𑶗𑵺𑶊 𑵱𑵮𑶍𑶈 𑵢𑶕𑵭𑵵 𑶅𑶍𑶉𑶗𑵳𑵱𑶗𑵺𑵶𑶊 𑵰𑶕𑵳𑶄. 𑵢𑵶𑶐 𑶉𑵰𑶗𑵸𑶋𑶈 𑶉𑶊𑵽𑶋 𑵮𑵶𑵭𑶕𑵳𑵵 𑵭𑶐𑶇𑵳𑶄 𑵶𑶓𑶉𑶗𑵽𑶋𑶄 𑵰𑶕𑵳𑶄.

ఇద్ పుస్తకున్ రొపొ బతల్ బతల్ మంత?

 • యేసు చొకొట్న కబుర్ పియ్సి వాయ్వల్
 • బూత్కున్ తెండ్సి పూడ్వల్ అదికార్ యేసున్ మంత
 • యెడ్కిదుక్ వాలిర్కున్ యేసు చొకొట్ కియ్వల్
 • పాప్కున్ మాపి కియ్వల్ అదికార్ యేసున్ మంత
 • వడి దూందడున్ ఆపుసియ్వల్ సక్తి యేసున్ మంత
 • యేసు ప్రబు సాతుర్కున్ నేండుస్వల్
 • మాయ్ననగనె కరబ్‍పాన్ మందంత ఇంజెర్
CIMG9410 (Large).JPG
 • యేసు వెహ్వల్
 • యేసు బగవంతనొర్ మరి ఆందుర్
 • సమ్దినగటల్ డగుర్ హుకుమ్
 • యేసున్ జక్కన్ సాటి హవ్లి కియ్వల్
 • యేసున్ మరన్త సిక్స వాట్వల్
 • యేసున్ మొద్న సిల్వతగ టాంగి కియ్వల్
 • యేసున్ మాతి కియ్వల్
 • యేసు నేండ్వల్
 • సమ్దిర్ సాటి చొకొట్న కబుర్

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.