𑵰𑶊 𑵮𑶊𑶉𑵳𑶐 𑵭𑶐𑶉𑶍𑶂𑶋𑶄

 

  • కోయ్‌లల్ అని మగుర్

  • రాజల్ అని వోన సేలడ్

  • తమున్ సార్విర్ రాజలిర కత

  • రాజలిర్ అని రానిక్న కత

  • మంగలిన కత

  • పహండి కుపర్ లింగున్ బారెతె కత

  • రాజన కత

  • సంగొన మొసొర్ కొయ్వల్