𑵰𑵸𑵳 𑵱𑶋𑵬𑶗𑵭𑵵𑶋𑵱 𑵵𑶋𑶕𑵱𑶗𑶉

𑵢𑵸 𑶅𑶐𑶀𑶋𑵺𑵶𑶊 𑵳𑶌𑶈𑶊-𑵳𑶌𑶈𑶗𑵸𑶄 𑵰𑵸𑵳 𑵱𑶋𑵬𑶗𑵭𑵵𑶋𑵱 𑵵𑶋𑶕𑵱𑶗𑶉 𑵰𑶕𑵳𑶄:

తెలంగాన సర్కార్‌, ఐ.టి.డి.ఎ తగ మా సాటి మన్వలిక్ జీవొంగ్

TWD OP GO's

నొవ్రిన్ సాటి సియ్వలిక్ కొతంగ్ యేత్లె జీవొ

Kalyana Lakshmi GO's

తెలంగాన సర్కార్, పర్జ వాప్రి కియ్వలిక్ పారమ్క్

Public Utility Forms

తెలంగాన సర్కార్, జారి కీతంగ్ అవ్ జీవొంగ్

Government Orders

తెలంగాన సర్కార్ మదత్ కియ్వలిక్ పొర్‌గరమ్క్

Government Initiatives

తెలంగానతుర్ వోట్కున్ బారెతె కరి కియ్లె

Welcome to the Official Website of the Chief Electoral Officer, Telangana

అదిలాబాద్ కోయంగ్ వడ్క్‌వలిర్ లోకుర యేరియ

Area where Adilabad Gondi is spoken 

మా ఆదివాసిరంగ్ హకుల్కున్ కాబాడ్లె బారత్ సర్కార్ తయర్ కీతంగ్ అవ్ కానున్క్/నియమ్క్

Act and Rule

పేసా చట్టమున్ బారెతె కరి కియ్లె

PESA, 1996 THE PROVISIONS OF THE PANCHAYATS (EXTENSION TO THE SCHEDULED AREAS) ACT, 1996No.40 OF 1996 (24th December, 1996)

మా సాటి కేడతున్ బారెతె మన్వలిక్ హక్/నియమ్క్

FRA Rules Book (pdf) 

తెలంగాన సర్కార్ బొమి మన్వలిర్‌కున్ సియ్వలిక్ కొతన్ బారెతె

Rythu Bandhu Status 2020: Search Beneficiary List and Payment Status

తెలంగాన సర్కార్ కామ్కున్ సాటి సియ్వలిక్ కొత్తంగ్

State Grants

మా కోయ్తుర్ బారెతె కరి కియ్లె

Gondi People article on Wikipedia

కాస్ట్ సర్టిపికెట్ యేత్వడున్ బారెతె

Clarification issued by CCLA on Issuance of Caste Certificates (pdf) 

సంగం దొహ్లె బోర్ వొప లాగర్

Urban DC Permission not required (pdf) 

అట్రసిటి కేస్ కియ్వడున్ బారెతె

Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of atrocities) Act, 1989 (pdf) 

   
   

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.