𑵮𑵶𑵭𑶕𑵳𑵺 𑵮𑶊𑶈𑶐𑵳𑶐

𑵢𑵶𑶐 𑵮𑵶𑵭𑶕𑵳𑵺𑶄 𑵶𑶍𑵺-𑵶𑶊𑵺𑵱𑶍𑵺 𑵮𑶊𑶈𑶐𑵳𑶐 𑵱𑶈𑶋 𑵱𑶋𑵬𑶗𑵭𑵵𑶋𑵱 𑶅𑶊𑵽𑶄 𑵰𑶕𑵳𑶄.

 

  • 𑵸𑶈𑶗𑵳𑶋 𑵮𑵺𑶋 𑵱𑶌𑵳𑶓𑵺𑶋 𑵺𑶋𑵰𑶐𑵬

  • 𑵺𑶋𑶕𑵺𑶐 𑵺𑶐𑶕𑶂𑶍 𑵺𑶊𑵵𑶍𑶄𑶐 𑵸𑶋𑵬𑵺𑶊

  • పరదేసిన నన జగ్నగ దేవ

  • ఇంకెనె దిసికునె

  • ఒ మన్కని నరి మన్కని

  • దర్తి బని కియ్వని