బగవంతన్ బారెతె

ఇగె బగవంతనంగ్ గున్-గాన్కున్ బారెతె కరి కియ్వలిక్ పాటంగ్ మంతంగ్.