बगवंतान बारेते

इगे बगवंतानंग गुन-गान्कुन बारेते करि किय्वालिक पाटंग मंतंग।